Regulamin kursów językowych Vivid School of English
w roku szkolnym 2022/2023

 1. Dyrektor Programowy ustala przynależność kursanta do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania, zmiana grupy może nastąpić wyłącznie za jego zgodą.
 2. Uczestnicy kursów, którzy opuszczą zajęcia mają możliwość skorzystania z konsultacji lektora.
 3. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach, szkoła nie gwarantuje osiągnięcia pozytywnych wyników umożliwiających otrzymanie świadectwa.
 4. Koniecznym warunkiem do osiągnięcia postępów w nauce są: posiadanie zaleconych materiałów dydaktycznych, regularny, aktywny udział w zajęciach, odrabianie wszystkich zadanych prac oraz stosowanie się do zaleceń metodycznych lektorów.
 5. Świadectwo ukończenia kursu otrzymują jedynie osoby, które uzyskają pozytywną ocenę na testach końcowych, oraz uiszczą w całości opłatę za kurs. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do pisania testu poprawkowego.
 6. W przypadku wyjazdu dzieci na tzw. zielone szkoły istnieje możliwość reorganizacji zajęć, tj. w przypadku nieobecności całej grupy – zajęcia są odwołane i odrabiane w innym terminie; w przypadku nieobecności mniej niż 50% grupy – zajęcia odbywają się normalnym tokiem.
 7. W sytuacji zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością szkoły, osoby winne są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.
 8. Lekcje indywidualne – istnieje możliwość zmiany terminu lub odwołania zajęć, minimum na 1 dzień roboczy przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszego odwołania zajęć opłata za lekcje zostaje pobrana. Zajęcia można odrabiać w ustalonym przez strony terminie.
 9. W sytuacji rezygnacji uczestnika z kursu z przyczyn niezależnych od szkoły opłata za semestr nie podlega zwrotowi.
 10. Umowa dot. zajęć językowych grupowych podpisywana jest na okres jednego roku szkolnego. Istnieje możliwość rezygnacji z kursu po pierwszym semestrze, pod warunkiem poinformowania szkoły o takim zamiarze w formie pisemnej minimum dwa tygodnie przed zakończeniem semestru pierwszego.
 11. Wpłat za kurs można dokonywać gotówką w siedzibie CJ Vivid lub na podane niżej konto w banku Millennium zgodnie z harmonogramem wpłat podanym na Umowie. W przypadku braku terminowym wpłat naliczone będą ustawowe odsetki za zwłokę.
 12. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci jedynie podczas zajęć na terenie sal lekcyjnych szkoły.

Numer konta do wpłat:

Bank Millennium 63 1160 2202 0000 0003 5659 8345